Arenguhüpe

Vabatahtlike ja ELFi partnerorganisatsioonide parema ettevalmistuse ning kaasamise eesmärgil korraldab ELFi loodustalgute meeskond 2014 – 2015 aastal Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel rea koolitusi ja kokkusaamisi mille tulemusel paraneb meie vabatahtlike ettevalmistus ning partnerite kaasatus ELFi talgute korraldamisel ja teisalt saab parema nähtavuse ka ühiselt ammutatud aastatepikkune kogemustepagas loodustalgute korraldamisel – seda nii Eestis kui ümbritsevates riikides.

Nähtavus

Looduse kaitse on tegevuste ja eesmärkide kogum millesse saab panustada igaüks. Selle adumise eelduseks on arusaam looduskaitseliste tegevuste olemusest ja taustast. ELFi loodustalgud on unikaalne viis riigi ja erasektori ning kodanike toomiseks ühise tegevutevankri ette nii, et igaüks tunnetaks oma rolli ja võimalusi läbi reaalse tööpanuse konkreetse elupaiga või liigi käekäigu parandamiseks. Olulist rolli avalikkuse teavitamisel mängivad ka ELFi talgute teema aastad kus muude tegevuste kõrval on fookuses mõni konkreetne liik või elupaik.

Koostöö

ELFi loodustalgute sihtkohtade leidmisele ja õnnestumisse on panustanud Keskkonnaamet, RMK ja Eesti kaitsealadel majandavad eraisikud ning ettevõtted. Koos riigiasutuste, rahastajate ja loodustalguid vastu võtvate maaomanikega oleme me leidnud üle 30 sihtkoha, kus iga aastaselt looduskaitsetöid tegemas käiakse. 

Selle käigus on kujunenud inimeste ring kes oma võimaluste piires panustavad meid ümbritseva keskkonna ja loodusväärtuste säilimise nimel rohkem, kui neilt seda igapäevaselt oodatakse.

Lisaks on ELF tihedas läbikäimises loodustalgute mõtte jagamisel ja arendamisel Soome, Läti ja teiste Euroopa looduskaitse ja vabatahtlike vahetusega tegelevate organisatsioonidega. 

Talgud Pape kaitsealal Lätis >>>
Euroopa vabatahtlikud ELF'i talgutel >>>

Taust

Eestimaa Looduse Fond on järjepidevaid loodustalguid korraldanud alates 2000 aastast. Suure osa sellest tööst ja talgute korraldusest on teinud ELFi vabatahtlikud talgujuhid. 


Läbi aastate on see eripalgeline meeskond läbi viinud rohkem kui 400 talgut erinevatel eesti looduskaitsealadel, olles panustades üheskoos Eestimaa looduse heaks rohkem kui 60600 inimtöötundi. Ja see töö kestab ka täna!

Loe täpsemalt >>>

Ootused 

Olles organisatsioonina eesti looduskaitses olulise kompetentsi koondaja laienevad kõrgemad ootused loodustalgute tausta ja tegevuste osas ka meie vabatahtlikele. Sestap on ELF järjest enam panustamas  oma teadmiste jagamisse laiemale avalikkusele läbi vabatahtlike teavitamise ja koolitamise. 

Vastamaks töö iseloomule ja vabatahtlike ootustele on ELF iga-aastaselt korraldanud koolitusi ja õppepäevi praktiliste töövõtete, esmaabi oskuste ja looduse ning looduskaitse teadmiste vahendmiseks talgujuhtidele ning talgulistele. 
 

Mõju

Talgutest, kui üksikutest ettevõtmistest on ajapikku kasvanud praktilisele looduskaitsele regulaarselt kaasa aitav töö mis hõlmab igal aastal üle poolesaja talgureisi erinevatele kaitsealadele.

Lisaks looduskaitselistele töödele õpitakse talgutel maaomanike ja spetsialistidega koos tundma erinevaid kooslusi traditsioonilisi töövõtteid ja looduskaitsetööde köögipoolt.


Tehtu ja selle tulemused

Projekti jooksul panustati nii ELFi püsivabatahtlike motivatsiooni kui ka teadlikuse tõstmisele. 

- Vabatahtlike varustust täiendati uute ilmastikukindlate jopedega, mis ühtlasi aitavad tekitada paremat meeskonnatunnet. 
- Kahel toimunud koolitusel arendati osalejate oskusi töövahendite (mootorsaed, võsalõikajad, GPS-id) kasutamise osas ning täiendati nende teadmisi Eesti päevaliblikate, looduhoiu ning säästva arengu vallas.
- Arenguvestluste käigus kaardistati vabatahtlike soovid ja ootused, et saada parem ülevaade nende isikliku arengu võimalustest ELFi talgute kontekstis. 
Vabatahtlike ning ELFi talgumeeskonna koostöös uuendati talgujuhtide juhendmaterjale.
- Kogenud püsivabatahtlike abil koostati koolitusprogramm uute vabatahtlike, mis tutvustab organisatsiooni tegevust säästva arengu võtmes ning arendab vabatahtlike meeskonnatöö ning grupijuhtimise oskuseid.

Loodi uusi sidemeid ning tihendati koostöösuhteid naaberriikide sarnaste organisatsioonidega.

- ELFi eestvedamisel korraldati looduskaitsetalgud Lätis Pape rahvuspargis
- Peeti mitu kohtumist Läti ja Soome looduskaitseorganisatsioonidega, mille käigus tutvuti üksteise tegemistega ning lõpptulemusena kirjutati ühine projekt rahvusvahelise vabatahtliku koostöö arendamiseks.
- Loodi sidemed Valgevene BirdLife' ga ja kodanikuliikumisega "Clean Water".

Panustati ELFi talgutest mõjukesksema kuvandi loomisesse.

Talgute kodulehe mõjukesksemaks muutmiseks toodeti ja pandi üles talgute mõju näitav infograafika ning talguliste muljeid vahendavad slaidid.
- Kodulehe uudisteblokis on juurutatud organisatsiooni tegevuse mõjukesksemat kajastamist.